Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

update : 01/12/2021

Originelethemafeesten.be is een onderdeel van
Lemmens Verhuur Lanaken
Oude Heirbaan 35 | 3620 Lanaken
Tel +32 (0)89/71 71 36
BTW nr. BE 0835.607.884

BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van de volledige huurprijs + waarborg zal geschieden in contanten aan Lemmens Verhuur Lanaken op het ogenblik van de afhaling, levering en/of plaatsing, tenzij (op offerte of bevestiging bestelling) uitdrukkelijk een andere betaaltermijn afgesproken is.

Bij het verhuren van goederen kan Lemmens Verhuur Lanaken aan de huurder een waarborg vragen.  Deze waarborg moet betaald worden bij afhaling, levering en/of plaatsing van de gehuurde goederen.  De waarborg kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur.  Lemmens Verhuur Lanaken kan maar moet de waarborg niet aftrekken van alle verschuldigde huurbedragen.  Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan, zo de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan.  De waarborg geeft nooit recht op intresten.  Wanneer de huurder niet akkoord is met deze wijze van betaling behoudt Lemmens Verhuur Lanaken zich het recht voor de goederen niet af te leveren ingeval van levering en niet mee te geven ingeval van afhaal.

Wel dient de huurder het volledige bedrag te betalen en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Bij niet betalen dient de factuur betaalt te worden 8 dagen na factuurdatum.  Bij niet betalen dient de factuur betaalt te worden 8 dagen na factuurdatum.  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 % alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 75 €) als schadebeding.

Onze prijzen vermeld op onze website zijn inclusief BTW 21 %, voorbehouden aan prijswijzigingen en drukfouten.

Het protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Verzekering

De klant verbindt zich ertoe zich te laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij die elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot weder afgifte van de gehuurde goederen, met afstand van elk recht op verhaal lastens Lemmens Verhuur Lanaken.

Reservatie

De reservatie is slecht definitief vanaf het moment dat een exemplaar van de huurovereenkomst terug in ons bezit is of bevestigd is via émail of in onze webshop.  Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Annulatie

De gehuurde goederen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 7 dagen voor de dag van levering of afhaling.  Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50 % van de totale huursom aangerekend worden.

Begin van de huur

De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde goed in ontvangst neemt.  Indien bij Lemmens Verhuur Lanaken het tijdstip en de plaats van levering en plaatsing is overeengekomen, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of zijn gemachtigde aanwezig is voor de in ontvangst name.  Zoniet is Lemmens Verhuur Lanaken gerechtigd het gehuurde terug mee te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.  Plaats van levering dient ook altijd goed toegankelijk te zijn en vrij van obstakels zoniet kan Lemmens Verhuur Lanaken beslissen om de verhuur af te breken, ook dan kunnen er vervoerskosten en alreeds gemaakte kosten aangerekend worden.  Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Lemmens Verhuur Lanaken, het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

Einde van de huur

Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. Lemmens Verhuur Lanaken heeft vanaf dat ogenblik het recht naar keuze ofwel te eisen dat de huurder het gehuurde goed terugbrengt, ofwel het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van Lemmens Verhuur Lanaken om aanvullende schadevergoeding op te vorderen. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.  De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen evenals bij het nazicht der teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Porselein, bestek en glazen worden steeds door onze firma na de verhuur nageteld, indien gebreken worden deze later in rekening gebracht. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Lemmens Verhuur Lanaken bindend zijn. Deze schade of tekorten worden later aan de klant door gefactureerd.  Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten aangerekend. Deze kosten worden ook aangerekend indien elektrische apparaten niet gereinigd worden (frigo, percolator, soepverwarmer,…). Servies, borden en porselein dienen afgewassen te worden.  Het gouden bestek dient apart van ander bestek en handmatig afgewassen en af gedroogd te worden.

Levering

Bij bestellingen dient men rekening te houden met 0.60 €/km x4 (heen en terugritten) met een minimum van 15 €/excl.

Indien het transport door Lemmens Verhuur Lanaken gebeurd, kan Lemmens Verhuur Lanaken niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, voor het niet tijdig of niet juist afleveren van de goederen door overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke van Lemmens Verhuur Lanaken wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van derde contractant van Lemmens Verhuur Lanaken mede aan de basis ligt.

Vindt de levering plaats gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is, zoniet zullen er extra kosten aangerekend worden naargelang de bereikbaarheid.  Dient het terrein voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen.  Wordt een wachttijd van maximaal 1/4 uur voorzien.  Bijkomende wachttijd wordt aangerekend.

Verantwoordelijkheid

Teneinde problemen te voorkomen dient de klant onmiddellijk nadat hij de goederen in ontvangst neemt, deze te controleren.  Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit onmiddellijk telefonisch te melden aan Lemmens Verhuur Lanaken.  Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.  Lemmens Verhuur Lanaken kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden en aan schade van elektrische installaties.  De huurder is verantwoordelijk bij diefstal en vandalisme  van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal op het terrein is aangevoerd en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal terug wordt afgevoerd.

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode, dus ook tijdens het vervoer heen en terug.  Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de klant gehouden.  De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen.  Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van Lemmens Verhuur Lanaken, ook bij faling van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd indien er door Lemmens Verhuur Lanaken een verkoopfactuur werd opgesteld.  Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of vernieling, is hij aan Lemmens Verhuur Lanaken de nieuwwaarde van het beschadigd materiaal verschuldigd.  Lemmens Verhuur Lanaken kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden.  Lemmens Verhuur Lanaken kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving bij het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.  De aansprakelijkheid van Lemmens Verhuur Lanaken zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst. Lemmens Verhuur Lanaken is niet aansprakelijk voor helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.  Alle schade ander dan normale slijtage en eventuele verontreiniging veroorzaakt door abnormaal gebruik zal verhaald worden op de huurder.  Alle Sabam lasten vallen ten laste van de inrichter.  De klant erkent dat Lemmens Verhuur Lanaken hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed.  Tevens is Lemmens Verhuur Lanaken niet verantwoordelijk voor het niet aanvragen van vergunning en/of verzekeringen door de klant.  Bij gebreke hieraan dient de huurder in te staan voor de eventuele boetes hieromtrent.

Orde en netheid

De gehuurde goederen dienen zich steeds in goede en propere staat te bevinden na verhuring.  Indien de gehuurde goederen grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de overeenkomst, zullen extra kosten gerekend worden aan de huurder!  Indien de huurder de gehuurde goederen zelf wenst te reinigen na een vervuiling, moet de huurder erop toezien NOOIT BIJTENDE PRODUCTEN te gebruiken welke schade of verkleuring tot gevolg kunnen geven.  Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten aangerekend. Deze kosten worden ook aangerekend indien elektrische apparaten niet gereinigd worden (frigo, percolator, soepverwarmer,…). Servies, borden en porselein dienen afgewassen te worden.  Het gouden bestek dient apart van ander bestek en handmatig afgewassen te worden Het linnen mag niet gewassen worden, wel moet deze droog retour.  Verstikt, sterk vervuild en verbrande kleden worden in rekening gebracht.  Voor het verwijderen van kaarsenvet uit linnen wordt 10,00 €/exclbtw per kleed aangerekend.

Partytenten

Bij rukwinden of storm boven windkracht 4 of sneeuwval, dient men contact op te nemen met Lemmens Verhuur Lanaken waarna beslist wordt over het al dan niet plaatsen of afbreken van de tent.  Lemmens Verhuur Lanaken heeft het recht tot beslissing over te gaan om de tent niet te plaatsen of te laten afbreken, hieruit volgend kan de klant geen enkele schadevergoeding eisen aan Lemmens Verhuur Lanaken.  Bij opkomend onweer zal de huurder alle acties ondernemen om schade aan de tent of andere goederen te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met Lemmens Verhuur Lanaken.  De verhuurder kan aan de huurder de opdracht geven om de tent af te breken als de verhuurder acht dat hij niet tijdig kan ingrijpen.  Indien de huurder deze raad niet opvolgt is het volgende artikel van toepassing.  In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.  De zijkanten van de tent dienen na het feest weer terug gemonteerd te worden zoals bij het moment van plaatsing.  Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder aangerekend worden.  Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet geschilderd worden, zeker geen zelfklever op de zeilen gekleefd worden.  Het gehuurd materiaal mag na opbouw niet meer verplaats worden.  Geen Heliumballonnen toegelaten in de tent.  Bij het gebruik van confetti, papieren slingers en dergelijke dienen opgeruimd en van onze zeilen te worden verwijderd, daar deze gekleurde items vlekken maken  op onze tenten en niet meer verwijderbaar zijn.

Rechtbank

In geval van betwistingen is het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van het arrondissement van de woonplaats van de consument of waar de overeenkomst werd afgesloten of uitgevoerd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  De huurder verbindt zich bij huurovereenkomst tot alle bovenvermelde huurvoorwaarden, alsook verbindt hij er zich toe de bijgeleverde richtlijnen voor het gebruik na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde goed.

Bij storingen, beschadigingen en/of diefstal :

zal de huurder onmiddellijk contact op nemen met de verhuurder.

TEL. 0470/516673 of 089/717136